Inlägg under kategori chefsutveckling

Värdet av ledarskaps- och chefsutbildningar?

Publicerat 17 februari 2011 av Kent Werner

Puzzle LockUnder rubriken ”Chefsutbildningar ofta verkningslösa” skriver DN Nyheter idag att chefsutbildningar visserligen skapar bättre chefer — men är ändå klart överskattade. För att arbetsklimatet ska bli bättre krävs att de anställda är med på båten, visar ny forskning hävdar DN och hänvisar till forskaren Johan Bertlett som nyligen publicerat en studie omfattande 200 Arlanda-anställda och kommit till slutsatsen att en bra chef är en som har bra samstämmighet med sina underlydande.

Det handlar om att ta reda på vem som behöver hjälp på vilket sätt. Det får jag inte reda på genom att åka på träningsläger med mina chefskolleger, säger han.

Det torde inte vara någon nyhet för någon, att för en organisation skall fungera på ett optimalt sätt så krävs det samarbete såväl vertikalt som horisontellt. För mig är det då självklart att som chef göra mitt bästa för att skapa bra förutsättningar för detta samarbete.

Det är dock viktigt att chefer i en organisation ges möjlighet att träffas och diskutera ledarskap, förhållningssätt, mandat, riktlinjer, polycies, samarbetsformer,  kommunikationssätt, ledar-/chefsrollen etc etc. Detta för att kunna jobba konfliktförebyggande med ökad trivsel och effektivitet som resultat. Detta kan man lägga grunden till genom att genomföra chefskurser eller chefsseminarier där alla i ledande befattningar blir uppdaterade samt får uppfräschning av gamla kunskaper och insikter men också tillgång till nya ”verktyg” och nya idéer. Vid dessa samlingar eller kurser finns också möjlighet till erfarenhetsutbyte över gränserna, vars värde absolut inte bör underskattas.

Jag är övertygad om att det finns många som är naturliga ledare, men även dessa behöver kunskap och guidning för att kunna växa in i en chefsroll med allt vad detta innebär i form av krav och förväntningar. För en som är helt ny i chefsrollen så är det, vill jag påstå, en mycket god investering att skicka denne på någon form av chefsutbildning. Detta kommer att gynna alla inblandade parter – alltså organisationen såväl som för den personal som skall jobba under den nya chefen samt den nya chefen.

Det är för mig lika självklart att cheferna sedan gör sina medarbetare delaktiga och medansvariga i att skapa en god stämning på arbetsplatsen – en god stämning präglad av öppenhet, tolerans, samarbetsvilja samt en vilja att utvecklas tillsammans.

Oftast är ju inte heller detta klimat något som bara kommer av sig själv, utan som jag som chef behöver investera tid, pengar och energi i för att åstadkomma – och detta skall göras tillsammans med min personal.

Det största problemet, som jag ser det, med att chefsutbildningar inte alltid ger önskat resultat i organisationen är att chefernas chefer inte ställer tillräckliga krav samt följer upp hur inhämtade kunskaper omsätts i praktiken. Detta är att inte ta hand om sin investering eller bry sig om……!

Kategorier: chefsutveckling, ledarskapsutbildning, samarbete

Inga kommentarer »

Chefen – en tillgång eller negativ faktor…..

Publicerat 11 februari 2011 av Kent Werner

imagesNu är det dags för företag och organisationer att på allvar reflektera över vilka förutsättningar de ger nya chefer att bli bra chefer och ledare – alltså att vara en tillgång för organisationen eller inte. Tidningen Dagens Industri skriver om en ny undersökning som Infact utfört och som omfattar 1025 personer. Denna visar att en av fyra personer sagt upp sig på grund av dåligt ledarskap. Intressant är då att de som är mest missnöjda med sina chefer – är chefer själva.

Den bransch eller sektor som haft störst personalomsättning är sjukvårds- och hälsosektorn där 70% bytt jobb de senaste fem åren. Det är i denna sektor man finner de flesta medarbetarna som upplever att cheferna inte håller måttet.

Jag har haft anledning att kommentera detta i tidigare inlägg och kan ånyo konstatera att det inte räcker att rekrytera eller utnämna ambitiösa personer till chefspositioner, man måste också ge dem rätt verktyg, bra coaching och sedan följa upp deras förehavanden på ett adekvat sätt. Detta för att ge dem bästa möjlighet att lyckas i sin chefsroll.

En anledning till missnöje med det utövade ledarskapet är ofta att det upplevs som brist på ledarskap – dvs ”rätt” ledarskap. Vad är då ”rätt” ledarskap? Ja, sanningen är väl att ”det beror på”. Men klart är att om vi vill att våra medarbetare – på alla nivåer – skall växa i yrkesrollen så måste vi ge dem det de behöver, när de behöver det.

För att kunna detta behöver jag själv som chef jobba på min egen utveckling, tydliggöra för mig själv vad jag vill med mitt ledarskap, alltså vilken ledarfilosofi har jag? Vad står jag för? Vad vill jag stå för?  Hur vill jag att mina medarbetare skall uppfatta mig? Vad behöver jag göra mer eller mindre av för att detta skall inträffa?

En stor utmaning för många chefer blir då att sträva efter att växa som människa, utveckla sin kommunikativa förmåga, bli mer flexibla i sitt ledarskap samt släppa taget om prestigen. Något som kan te sig som omöjligt för en del – men som är ett måste om de skall bli den tillgång för organisationen som denna hoppades på vid rekryteringen. Chefens attraktionsförmåga blir förmodligen också viktigare och viktigare i takt med att det är på väg att bli brist på arbetskraft i en del branscher. Detta är på väg att bli en realitet enligt en artikel i dagens upplaga av Dagens Nyheter. En konsekvens av denna brist blir då att företagen måste konkurrera om de attraktiva medarbetarna. En sak kan man då vara helt säker på –  dessa personer kommer inte att välja att arbeta i ett företag eller organisation där chefen eller cheferna inte håller måttet.

Kategorier: chef, chefsutveckling, ledarskap

Inga kommentarer »

Mentorskap – Givande för alla parter

Publicerat 20 januari 2010 av Kent Werner

Har återigen åtagit mig ett mentorskap. Denna gång för nyföretagare och kan ännu en gång konstatera hur givande detta är. Jag får möjlighet att träffa och lära känna en människa med fräscha idéer och som verkligen brinner för dessa. Har som en del i detta mentorskap också blivit en del av ett nytt nätverk och får i detta träffa massor av för mig okända människor från en mängd olika branscher. Det är mycket intressant att få ta del av deras olika problem och höra om men även bidra till lösningen av desssa.

Jag var på en första nätverksträff häromkvällen och fann detta väldigt givande eftersom denna träff också gav flera möjligheter att samtala och utbyta erfarenheter med såväl andra adepter som andra mentorer. Mycket intressant men också utmanande då många arbetar i eller är på gång att bygga upp ett företag i helt andra branscher än min egen.

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, personlig utveckling, relationer

Inga kommentarer »

Ledarskapet och ”the trophy kids”

Publicerat 10 december 2009 av Kent Werner

Ron Alsop som är redaktör på ansedda Wall Street Journal berättar i sin senaste bok – ”The Trophy Kids’ Go to Work” - om sin syn på högutbildade 80- och 90-talister. Han kallar dem ”The Trophy Kids”. Vi har ju haft en debatt även här i Sverige om konsekvenserna av att väldigt många föräldrar ”curlar” för sina barn. En curlande föräldrageneration har agerat ”dörröppnare” och sopat banan fri från svårigheter för sina barn, givet dem beröm och bekräftelse – även när det inte har varit motiverat.  Denna ständiga bekräftelse hemifrån har enligt Asop givit ”troféungarna” i vissa stycken orealistiska förväntningar på arbetslivet.

En studie gjord av CareerBuilder.com i USA visar att mer än 85% av tillfrågade personalchefer uppfattar att denna generation har en betydligt starkare känsla av ”jag har rätt till…..” – än äldre generationer. Studien visar också på denna generations viktigaste förväntningar: Högre löner  (74% av de tillfrågade); Flexibel arbetstid (61%); Befordran inom ett år (74%); mer ledighet eller ”egen tid” (50%).

”Det verkar som om de vill ha allt och inte kan bestämma sig riktigt, eller så är det en ovilja eller oförmåga att kohandla,” säger Derrick Bolton, assisterande rektor och ansvarig för MBA-intagningarna vid Stanford University´s Graduate School of Business. ”De vill, till exempel, gärna bli VD eller CEO men säger samtidigt att de inte är villiga att ge upp någon tid med familjen.”

Denna trend kan man också se här i Sverige och målkonflikterna blir uppenbara. Denna ständigt uppkopplade grupp unga människor vill rädda världen, vara välbetalda, framgångsrika i arbetelivet och samtidigt ha mer tid för fritidsintressen och familj. I en svensk rapport från Apoteket kan man läsa att utskrivningen av antidepressiva medel till 15 – 19-åringar fördubblades mellan åren 2000 – 2007.  Det är denna generation som är framtidens medarbetare och chefer.

Som läget är just nu i ekonomin så är dock det verkliga problemet att få in alla dessa unga på arbetsmarknaden – även de utan högre utbildning.

Men, när konjunkturen vänder uppåt igen och den stora gruppen av 40-talister går i pension så är det dessa yngre människor som kommer att komma in i företagen och de anser att jobbet skall passa ihop med livet, inte tvärtom. Om jobbet känns tråkigt kommer de snabbt och utan tvekan att söka sig till en ny arbetsplats. Lojaliteten med arbetsgivaren är svag, i synnerhet hos dem med utbildning och valmöjligheter. Konsekvensen av detta (om Alsops teorier stämmer) blir att personalomsättningen bland de unga kommer att öka. Detta är något som svenska företag och organisationer bör förbereda sig på. Detta kanske också, i det korta perspektivet, kan innebära att åldersfixeringen minskar något och att även ”50-plussare”  blir attraktiva för arbetsgivarna, något som definitivt inte är fallet idag.

Kategorier: boktips, chefsutveckling, grupp, individ, lagarbete, ledarskap, människor, organisation, samarbete

Inga kommentarer »

Lagarbete är ingen sällskapslek

Publicerat 12 oktober 2009 av Kent Werner

Ett team har en gemensam uppgift, det är grunden. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.

Om uppgiften kan utföras av enskilda individer finns ingen anledning att du skapar ett team. Det krånglar snarare till det. Teamet skall vara ett medel för att nå uppsatta mål, inte ett mål i sig. Att arbeta tillsammans med uppgiften skall ge mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som i sin tur genererar kreativare lösningar.
Together Each Achieve More

Ordet ”team”

är ju som du kanske vet en akronym (ett ord som är skapat av begynnelsebokstäverna i andra ord) och står för Together Each Achieve More – man vill att 1 + 1 = 3. Om man man kokar ner alla definitioner på vad ett team är till minsta gemensamma nämnare så återstår följande:

 • Team har tydliga och gemensamma mål.
 • Team måste arbeta nära tillsammans för att nå målen.
 • Team utvärderar regelbundet sitt arbete.

Teamanda eller laganda är också ett fundamenta för ett effektivt team, men som i alla relationer så uppstår inte denna av sig själv. Det tar lite tid att bygga ett team och det kräver kontinuerligt underhåll för att fungera väl. Du kan men nedanstående ”checklista” testa om din grupp är ett team.

Gruppens medlemmar:

 • har ett eller flera tydliga och gemensamma mål
 • delar tid och andra resurser
 • löser problem tillsammans
 • är beroende av varandra för att nå målen
 • tar ömsesidigt ansvar
 • har ett gemensamt arbetssätt
 • har tydliga ramar för ledarskap och olika roller
 • präglas av respekt, omtanke, ärlighet och tydlighet
 • tillåter både individerna och gruppen att utvecklas
 • följer upp och utvärderar samt förbättrar sitt arbetssätt
 • har stöd i organisationen
 • har roligt och trivs tillsammans

Kategorier: chefsutveckling, gemenskap, grupp, individ, lagarbete, mål, respekt, resultat, team, teambuilding, ugl

Inga kommentarer »

© cluram consulting 2021  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995     |  Inlägg (RSS)  |  Kommentarer (RSS)