Jag kommer att rekommendera denna kurs därför att jag är övertygad om att arbetsplatsen kommer att bli mycket bättre och sundare om fler får dessa kunskaper och insikter.

- deltagare

Några foton hämtade från en skräddarsydd teambuilding.

Teambuilding

ugl

Teambuilding, teamträning eller samarbetsutbildning som det också kallas, är en viktig utbildning. En arbetsplats fungerar inte särskilt väl utan ett gott samarbete mellan alla - chefen inräknad!

Hur löser man konfliktsituationer?

Öppenhet samt tydlig kommunikation är en förutsättning för att man tillsammans på en arbetsplats ska kunna åstadkomma så goda resultat som möjligt. Men istället för att koncentrera sig på att lösa den gemensamma uppgiften på ett effektivt och kreativt sätt, hamnar grupper ofta förr eller senare i olika konfliktsituationer som kan vara svåra att ta sig ur.

Teamträning är ett effektivt och positivt sätt att fördjupa gruppens relationer samt att öka arbetsmotivationen och delaktigheten så att alla i gruppen känner att man arbetar mot gemensamma mål.

Teamträning hjälper på ett konkret sätt ledningsgrupper och olika samarbetsgrupper att utveckla ökad samarbetsförmåga genom bland annat bättre kommunikation, ökad självkännedom och effektivare konflikt- och stresshantering.

Praktiskt inrikad

Denna kurs är i mycket hög grad praktiskt inriktad. Deltagarna går igenom ett antal upplevelsebaserade övningar vilka kräver att de aktivt undersöker sin nuvarande arbetsförmåga och utvecklar sina färdigheter inom de områden i vilka de själva finner att de har svagheter.

Skräddarsydd

Teambuilding är inget färdigt koncept utan skräddarsys i varje enskilt fall. Planering av en teambuilding sker alltid i samråd med kunden för att kunna fokusera på det för kunden viktigaste behoven i dennes organisation. För att en teambuildinginsats ska ge effekt bör den omfatta cirka 3 dagar.

Vi har, efter att ha arbetat med denna metodik under många år, skaffat oss en stor erfarenhet av teambuilding av såväl stora som små företag och organisationer.

© cluram consulting 2024  |  tel 08-768 09 95  |  mobil 0705-700 995